I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Via musica ad beatum z.s., Sídlo spolku: Do Klukovic 1163/4, Praha 5,IČ: 04301421 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny na tomto webu.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Výjimku tvoří fotografie a videozáznamy soutěžících, které neobsahují identifikační údaje uživatele a které Správce využije v rámci propagace zejména v on-line prostoru.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění požadavků mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění“),
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“),
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen „Souhlas“).
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto vztahů (po dobu 15 let od ukončení vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Cookies

 1. Pro zpracování souborů cookies platí následující pravidla.
  • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
  • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
 2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

V. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Ludwig van Beethoven kdysi řekl, že „hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti“, Christoph Willibald Gluck viděl hudbu jako jeden z nejlepších prostředků k probuzení citů. Spisovatel Henryk Sienkiewicz napsal, že „hudba je jako moře“. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.“

V dobách minulých se říkalo, že co Čech, to muzikant, a Praha že je konzervatoří Evropy. Platí to stále? Svět se mění a hodnoty také, mění se i hudební vkus a mladé generace ve velké většině poslouchají hudbu jinou než klasickou. Ale přesto stále existuje mnoho mladých hudebníků, které klasická hudba oslovuje, kteří jsou ochotni a schopni se jí plně věnovat, kteří se chtějí dát touto nelehkou a nejistou cestou. Cestou hry na klasické hudební nástroje a chtějí koncertovat, soutěžit a předávat radost z hudby publiku.

I proto jsme založili dvě soutěže – PRAGuitarra Clássica pro mladé kytaristy do šestnácti let, a Mezinárodní houslovou soutěž PhDr. Josefa Micky se stejnou věkovou hranicí.

Via musica ad beatum z.s. – tedy Hudbou k radosti… tak je nazvaný náš spolek, který má ve svém poslání hmotnou a nehmotnou podporu hudebníků a hudebních projektů.

Přijměte naše pozvání a podívejte se na podrobnější informace o spolupracující agentuře a obou soutěžích.

Ludwig van Beethoven kdysi řekl, že „hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti“, Christoph Willibald Gluck viděl hudbu jako jeden z nejlepších prostředků k probuzení citů. Spisovatel Henryk Sienkiewicz napsal, že „hudba je jako moře“. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.“

V dobách minulých se říkalo, že co Čech, to muzikant, a Praha že je konzervatoří Evropy. Platí to stále? Svět se mění a hodnoty také, mění se i hudební vkus a mladé generace ve velké většině poslouchají hudbu jinou než klasickou. Ale přesto stále existuje mnoho mladých hudebníků, které klasická hudba oslovuje, kteří jsou ochotni a schopni se jí plně věnovat, kteří se chtějí dát touto nelehkou a nejistou cestou. Cestou hry na klasické hudební nástroje a chtějí koncertovat, soutěžit a předávat radost z hudby publiku.

I proto jsme založili dvě soutěže – PRAGuitarra Clássica pro mladé kytaristy do šestnácti let, a Mezinárodní houslovou soutěž PhDr. Josefa Micky se stejnou věkovou hranicí.

Via musica ad beatum z.s. – tedy Hudbou k radosti… tak je nazvaný náš spolek, který má ve svém poslání hmotnou a nehmotnou podporu hudebníků a hudebních projektů.

Přijměte naše pozvání a podívejte se na podrobnější informace o spolupracující agentuře a obou soutěžích.